loading...
پروژه معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله خانه معمار

  مطالعات خانه معمار

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 282  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
مقدمه
تنها فضا است که معماری را می سازد یا آنرا بهه ادرا در مهی آدرد ف فضهای مد هدد
دارای ادرا د احساس است که نسبت به هان داکهن ناهان مهی د.ها ف ایه فضها تنهها
بدسیله تعقل در نمی شدد ، چرا که فضای معماری می بایست بدسیله فضهایی نیهد در
شددف حرکت فضا هات دیای متعادی می د.ها کهه حرکهت عبیعهی نهدر ، بهاد، بهاران، یها
حرکات عبیعی انسان در آن انباشته می گرددف
به ای شکل انسان با معماری مرتبط می شدد د معماری از عریه حضهدر مهادی ا ،
حکم داسطه ای را دارد که می تدانا عداملی ماننا اقلیم د تاریخ را که شکل غیهر مسسهدس
دارنا انسجام بخااف
معمار سنتی با فضامنای ، فرم را در دست گرفته د با فرم .های .ناسهی سهاد ، تنهد
گرای .ا د احساسات را ارائه می د.ا ف قصا نهائی معمار ، نه بیان داشت ، بلکه آفهرین
فضا.ای نمادینی است که بر مادیت استدارناف
معماری تنها به کار بست فرم .ا نیست ف معمار معتقا است که علاد بر ایه ، معمهاری
است که چدنان شالدد فضها عمهل (Place) ساخت فضا د بالاتر از .مه ساخت یک مکان
مههی کنهها ف قصهها معمههاری در ابتههاا کاههمک بهها سههایت د از ایهه عریهه باسههت آدردن
چام اناازی از معماری چدنان مکانی ماخص در دل عبیعت استف
معماری به مثابه نمادی از خرد انسانی، عبیعت را استعلا می بخاها ف نمهادی کهه دارای
استقلال پیانهادی استف
پیشگفتار
2
شایا به نارت .نری یافت که به انااز معماری با زناگی مردم پیدنا داشته باشها ف .نهر
معماری از بارزتری لد .ای فر.نه .هر قهدم د .هر ددر تهاریخی د نمایاهار گدیهای
فضای زیست آدمی استف
ای .نر در گذشته تابع اصدل د ضهدابط کمهابی د معهی د شهناخته شها ای بهدد د
پیدنای استدار د نا گسستنی با فر.ن امعه د الاد.ای رفتاری داشهت ، بهه .مهی سهب
سههبک معمههاری .ههر ددر ، انعکاسههی از فر.نهه د .نههر آن ددر مسسههد مههی شهها د
دگرگدنیهایی که در سایر عرصه .ای زناگی د .نر به دقد بذر ای مندال بی سهبک .های
گدناگدن معماری رابطه ای چنان استدار د دد دارد که مرز بنای بی آنها دشدار بهه نرهر
می رساف
تسدلاتی که از آغاز قرن حاضر شرد شا ، مد گسیخته شهان رشهته .های اسهتدار
بی برخی از مرا.ر د لد .ای زناگی با فر.نه امعهه شها د در نتیجهه ردنهای کهه از
مرا.ر تمان د فر.ن غر اقتباس شا بدد د ردز به ردز گسترد تر می شها ، معمهاری
سنتی نید از حرکت باز ایستاد د در بسیاری از عرصه .ا ، پی از آنکهه فرصهت د امکهان
انطباق با تکندلدژی د شرایط ایا را بیابا، مدرد بی تد هی قرار گرفهت د بهه سهب آنکهه
اعلاعات د نرریه .ای مربدط به معماری ، سینه به سینه انتقال می بافت ، بهه تهاریب بها از
میان رفت نسلی از .نرمناان معمار د کسانی که با ایه عرصهه آشهنا بددنها ، بسهیاری از
اعلاعات د نرریه .ای مربدط به .نر معماری ایران از میان رفتف
3
تها م فر.نای د خدد باختای حاصل از ردیاردیی .نر د معماری ایران با مغر زمهی
نه تنها تاادم یافته است بلکه ردز به ردز گسترد تر نید می شدد د تلاشهای انجام شا از
سدی .نرمناان د پژد.ااران .ندز به نتایب مطلد نرسیا استف
آمدز معماری یکی از مهم تری مباحث در زمینه معماری امهردز در ایهران بهه شهمار
می آیا ، زیرا در ددر ای .ستیم که مسائل د امکانات بسهیار متنهدعی در زمینهه معمهاری
مطرح شا است که دربسیاری از عرصه .ا در عمل بها آنهها مدا هه .سهتیم ، بهادن آنکهه
ا.ااف د برنامه .ای آگا.انه د انایاه شا ای دربار آنها داشته باشیم ف به عنهدان مثهال ،
شمار داناکا .ای معماری در دد د.ه اخیر افدای چامایر د نابادرانه ای داشته است ،
د .ر کاام از آنها صا.ا داناجد ددر آمدزشی را عی می کننها ، در حالیکهه شهایا بهادن
اغراق بتدان اظهار داشت که در بسهیاری از آنهها بسهث دبررسهی کهافی دربهار ا.هااف د
ردشهای آمدزشی صدرت نارفته د فعالیتهای آمدزشی به عدر کدتا مات به پهی رانها
می شدد ، بادن آنکه دربار نتایب د پی آما.ای آن بررسی د انایاه کافی صهدرت گرفتهه
باشا ف داناکا .ای قایمی تر نید .مچنان به را خدد ادامه می د.نا ، بهادن انکهه رمهر د
بازد ردشهای آمدزشی خدد را در مسیری که عی کرد انا به عدر اساسی مدرد ارزیابی
قرار د.ناف
ا.میت د حساسیت آمدز معماری نسبت به برخی از دیار تخصص .ا در ای است که
در ای رشته نمی تدان به سادگی ماننا رشته .ایی مثل علدم عبیعی یا رشهته .های فنهی د
مهناسی نسبت به انتقال دان د تجربیات حرفهه ای اقهاام کهرد ، زیهرا از یهک سهد ا.هااف
4
مسئدلان د برنامه ریدی .ای .ر داحا آمدزشی د از سدی دیاهر آگها.ی د کهارآیی کهادر
آمدزشی نسبت به ا.ااف علمی د آمدزشی بسیار ا.میت داردف
در یک ناا ا مالی می تدان برخی از مباحث مهم د بنیادی آمدز معماری در ایران را
به چنا گرد به شرح زیر نام برد:
-1 ا.ااف د گرای .ا
-2 رد .ا د برنامه .ا
-3 مستدا د اعلاعات پایه
-4 پژد.
-5 مایریت آمدزشی د پژد.ای
-6 اساتیا د مارسان
-7 داناجدیان
-8 فضا د امکانات آمدزشی
-9 ارتباط معماری با نیاز.ای ا تماعی
-11 کارفرمایان د مردم
اغل داناکا .ا د مراکد آمدز در ایران تا سه د.ه پی ، گرای د .اف آمدزشهی
نسبتاً ماخص د آشکاری داشتنا ف بهرای نمدنهه مهی تهدان بهه داناهکا .نر.های زیبها در
دانااا تهران اشار کرد که از ابتاا با تد ه به رد آمدزشی بدزار فرانسه شهکل گرفهت
د به کار خدد ادامه داد د به .می سب رشته .هایی چهدن .نر.های تجسهمی ، مدسهیقی د
تئاتر نید در کنار معماری شکل گرفتف در حالیکه برخی از دیار مراکد آمدزشی معماری با
5
گرای به مهناسی ساختمان یا با گرای به عراحی د برنامهه ریهدی شههری پایها آمانها،
بادن آنکه رشته .ای .نری را در کنار معماری قرار د.ناف اما تقریبهاً از دد د.هه پهی کهه
شمار مراکد آمدز معماری به صدرت چامایری افدای یافهت، ا.هااف د گهرای .های
بیاتر آنها ناماخص د نا معی بدد د بسیاری از ای گدنه .ا مراکد .ندز نید چنی .ستنا
، در حالیکه به ظا.ر .مه مراکد آمهدز معمهاری بها گرایاهها د ا.هااف گدنهاگدن از یهک
مجمدعه سرفصهل دردس اسهتداد مهی کننها د بسهیاری از داناهجدیان آگها نیسهتنا کهه
متناس با چه .اف د گرای آمدز می بینناف
در برخی از مراکد آمدزشی در زمینه ردشها د برنامه .ای آمدزشی ، خط مای ردش
د برنامه ریدی شا ای د دد ناارد د گا متناس با تغییر یک یا چنا ندر در کادر مایریت،
ردشها نید دگرگدن می شدد د ال تر از آن ، د دد ردشها د برنامه .ای گا متدهادت د
یا مغایر در کنار یکایار به صدرت اتداقی نه برنامه ریدی شا است د ای نکته در بسیاری
از مدارد سب سردرگمی داناجدیان می شددف
مستدا د اعلاعات مد دد در دردس گدنهاگدن کمتهر از سهدی یهک گهرد آمدزشهی یها
پژد.ای مدرد ارزیابی قرار می گیرنا د در نتیجه برخی از دردس در عهی بهی از دد یها
چنا د.ه ارائه می شدنا بادن آنکه نتهایب د تهاریر آن مهدرد بهازبینی د در نتیجهه مستهدای
دردس در صدرت لددم مدرد تجایها نرهر قهرار گیهردف در ضهم نسهد ترکیه د تسلیهل
اعلاعات گدناگدنی که در دردس مختلف به دیژ دردس نرری به داناجد ارائه می شدد د
ارتباط آن با عراحی معماری در بسیاری از مدارد برای داناجدیان مبهم باقی مهی مانها د
در نتیجه غالباً سددمنای دردس مذبدر به حا مطلد نمی رساف

قیمت : 20 هزار تومان


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو