درحال بارگذاری ....
به پروژه معماری ❶ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : دانلود مطالعات خانه سالمندان51 51 994 0936


ایمیل ما : honarmemary@yahoo.com

ساعات پاسخگویی 7 صبح تا 12 شب

در صورتی که نمی توانید چکیده پروژه را دریافت نمایید برای دریافت چکیده ایمیل خود و به همراه نام پروژه را پیامک بفرمایید!!!!

در ارشیو مرکز طراحی درونــــگرا پروژه های معماری در تمامی موضوعات موجود است! برای دریافت چکیده ایمیل خود را به همراه موضوع درخواستی پیامک نمایید!!!!

دانلود مطالعات خانه سالمندان

تاریخ ارسال پست:
نویسنده:
پروژه معماری
نظرات :
تعداد بازدید:
3573

دانلود مطالعات خانه سالمندان

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله خانه سالمندان

  مطالعات خانه سالمندان

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 162  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست ............................................................................................................................................................... 1
فصل اول: تعاریف و مفاهیم .................................................................................................................... 6
1-1 تعریف سالمند.............................................................................................................................................. 7
2-1 پيدایش خانه هاي سالمندان در جهان ....................................................................................................... 11
3-1 خانه هاي سالمندان در ایران...................................................................................................................... 12
4-1 ساختار جمعيتي سالمندان.......................................................................................................................... 11
1-1 ویژگي هاي دوره سالمندي........................................................................................................................ 17
1-1-1-1 برخي خصوصيات افراد مبتلا به آلزایمر........................................................................................... 21
2-1-1-1 چند توصيه طراحي مخصوص افراد مبتلا به الزایمر......................................................................... 22
3-1-1-1 چند توصيه کلي براي طراحي ......................................................................................................... 22
2-1-1 ویژگي هاي سایکولوژي....................................................................................................................... 24
1-2-1-1 روان شناسي دوران سالمندي............................................................................................................ 24
2-2-1-1 افسردگي در سالمندان...................................................................................................................... 27
3-2-1-1 علایم افسردگي در سالمندان............................................................................................................ 27
4-2-1-1 بي خوابي در سالمندان..................................................................................................................... 22
3-1-1 ویژگي هاي اجتماعي............................................................................................................................ 31
1-3-1-1 پایگاه اجتماعي- فرهنگي................................................................................................................. 31
2-3-1-1 جامعه شناسي سالمندي.................................................................................................................... 32
3-3-1-1 سه مدل در ارتباط با چگونگي تاثيرات محيطي بر روي سالمندان................................................... 33
6-1 تغذیه سالمندان.......................................................................................................................................... 31
1-6-1 مشکلات موثر بر وضع تغذیه سالمندان................................................................................................ 31
1-1-6-1 مشکلات در خوردن غذا.................................................................................................................. 31
2-1-6-1 اختلالات گوارشي............................................................................................................................ 36
3-1-6-1 مشکلات روده اي............................................................................................................................. 36
4-1-6-1 بيماري ها.......................................................................................................................................... 36
2-6-1 نيازهاي تغذیه اي سالمندان................................................................................................................... 36
1-2-6-1 انرژي................................................................................................................................................ 36
2-2-6-1 پروتئين............................................................................................................................................. 37
3-2-6-1 چربي ها........................................................................................................................................... 37
4-2-6-1 تامين ویتامين ها............................................................................................................................... 37
37.........................................................................................................................................C 1-2-6-1 ویتامين
6-2-6-1 ویتامين
33.......................................................................................................................................B6
33....................................................................................................................................B 7-2-6-1 ویتامين 12
3-2-6-1 مواد معدني....................................................................................................................................... 33
3-6-1 مواد غذایي غير مجاز............................................................................................................................. 32
4-6-1 توصيه هاي غذایي براي سالمندان......................................................................................................... 32
1-6-1 نتيجه کاربردي در طراحي..................................................................................................................... 41
7-1 نيازهاي سالمندان....................................................................................................................................... 41
1-7-1 احتياجات عاطفي.................................................................................................................................. 41
2-7-1 احتياجات معيشتي................................................................................................................................. 42
3-7-1 احتياج به تفریح و سرگرمي.................................................................................................................. 42
4-7-1 احتياج به شرکت در زندگي اجتماعي................................................................................................... 42
1-7-1 امنيت..................................................................................................................................................... 43
3-1 ورزش و سلامت سالمندان........................................................................................................................ 44
2-1 تفریحات.................................................................................................................................................... 46
11-1 نتيجه کابردي در طراحي......................................................................................................................... 43
11-1 فعال سازي سالمندان............................................................................................................................... 11
12-1 کار آفریني................................................................................................................................................ 11
13-1 فرهنگي اجتماعي............................................................................................................................... 12
14-1 فرهنگ سراي سالمند............................................................................................................................... 12
11-1 ایستگاه هاي فعاليت )فعال سازي( ......................................................................................................... 14
فصل دوم: ضوابط و استانداردها............................................................................................................ 66
1-2 شناخت فضاها........................................................................................................................................... 17
1-1-2 بخش نگهداري – اقامتي....................................................................................................................... 17
2-1-2 بخش خدماتي....................................................................................................................................... 12
3-1-2 بخش
اداري........................................................................................................................................... 61
4-1-2 بخش درماني و توان بخشي.................................................................................................................. 61
1-1-2 بخش تفریحي و فرهنگي...................................................................................................................... 62
6-1-2 بخش
ارتباطي........................................................................................................................................ 63
2-2 استانداردها................................................................................................................................................. 64
1-2-2 اندازه هاي اروگونومي........................................................................................................................... 64
2-2-2 ضوابط عمومي طراحي معماري............................................................................................................ 61
1-2-2-2 سطوح............................................................................................................................................... 61
2-2-2-2 سطوح شيب دار............................................................................................................................... 66
3-2-2-2 بازشوها............................................................................................................................................. 67
4-2-2-2 ميله دستگيره..................................................................................................................................... 63
1-2-2-2 علائم و تجهيزات............................................................................................................................. 62
6-2-2-2 پله..................................................................................................................................................... 71
7-2-2-2 آسانسور............................................................................................................................................ 72
3-2-2-2 راهرو................................................................................................................................................ 74
2-2-2-2 سرویس بهداشتي.............................................................................................................................. 76
11-2-2-2 سایر مقررات.................................................................................................................................. 73
3-2-2 ضوابط اختصاصي طراحي معماري خانه
سالمندان................................................................................ 72
1-3-2-2 الزامات عمومي................................................................................................................................. 72
2-3-2-2 فضاهاي اصلي.................................................................................................................................. 31
4-2-2 مشخصات فضاي باز مجموعه خانه سالمندان....................................................................................... 23
1-4-2-2 نکات کلي طراحي............................................................................................................................ 21
2-4-2-2 مسيرهاي پياده روي.......................................................................................................................... 27
3-4-2-2 فضاي سبز...................................................................................................................................... 111
4-4-2-2 پلکان و رمپ ها............................................................................................................................. 111
1-4-2-2 نشيمن گاه ها، مکان هاي گردهمایي و فعاليت ها.......................................................................... 112
6-4-2-2 مبلمان و تجهيزات.......................................................................................................................... 114
7-4-2-2 استخرها و نهرها............................................................................................................................. 116
3-4-2-2 نورپردازي....................................................................................................................................... 116
2-4-2-2 کاشت گل و گياه............................................................................................................................ 117
فصل سوم: نمونه های مشابه................................................................................................................ 111
1-3 نمونه هاي داخلي...................................................................................................................................... 111
1-1-3 خانه سالمندان فرزانگان........................................................................................................................ 111
1-1-1-3 خدمات درماني و توان بخشي......................................................................................................... 112
2-1-1-3 خدمات پرستاري و مراقبتي............................................................................................................. 112
3-1-1-3 خدمات تفریحي و اختصاصي......................................................................................................... 113
2-1-3 آسایشگاه معلولين و سالمندان کهریزک................................................................................................ 113
1-2-1-3 واحدهاي داخل آسایشگاه .............................................................................................................. 113
2-2-1-3 واحد اداري...................................................................................................................................... 112
3-2-1-3 خوابگاه مددجویان........................................................................................................................... 112
4-2-1-3 واحد خدمات................................................................................................................................. 121
1-2-1-3 واحد درماني................................................................................................................................... 124
6 واحد فرهنگي................................................................................................................................ 127 -2-1-3
7-2-1-3 مجتمع ورزشي............................................................................................................................... 123
3-2-1-3 ساختمان مهر.................................................................................................................................. 123
2-2-1-3 شهرک ها )اميد، گل ها، عميد( ..................................................................................................... 122
2-3 نمونه خارجي............................................................................................................................................ 131
3-3 نتایج حاصل از مطالعات موردي خانه هاي سالمندان در ایران................................................................ 143
فصل چهارم: شناخت بستر طرح.......................................................................................................... 111
1-4 تاریخچه شهر تهران.................................................................................................................................. 141
2-4 سابقه پيدایش منطقه 22 شهرداري تهران.................................................................................................. 146
1-2-4 مشخصات جغرافيایي منطقه 22 شهرداري تهران................................................................................. 143
2-2-4 وضعيت اقليم و هواشناسي منطقه 22 شهرداري تهران......................................................................... 142
3-2-4 توپوگرافي منطقه 22 شهرداري تهران................................................................................................... 111
4-2-4 پتانسيل هاي اکولوژیکي منطقه 22 شهرداري تهران............................................................................. 112
1-2-4 گونه هاي گياهي موجود در منطقه 22 شهرداري تهران...................................................................... 113
3-4 طرح تفصيلي منطقه 22 شهرداري تهران................................................................................................... 114
فصل پنجم: روند طراحی..................................................................................................................... 166
1-1 تحليل سایت............................................................................................................................................ 117
1-1-1 شبکه معابر و دسترسي ها ، ابعاد و مساحت سایت............................................................................ 117
2-1-1 همسایگي ها ، دید و منظر.................................................................................................................. 113
3-1-1 شيب عمومي زمين.............................................................................................................................. 161
2-1 نقشه ها و سایر مدارک طراحي............................................................................................................... 162
منابع

قیمت : 25 هزار تومان


QR code
شماره تماس با ما : 51 51 994 0936 ایمیل ما : honarmemary@yahoo.com خرید انلاین درگاه شماره 1 خرید انلاین درگاه شماره 2خرید انلاین درگاه شماره 3

1-ساعات پاسخگویی 7 صبح تا 12 شب
2- در صورتی که نمی توانید چکیده پروژه را دریافت نمایید برای دریافت چکیده ایمیل خود به همراه نام پروژه را پیامک بفرمایید!!!!..
3- پروزه ها دقایقی پس از خرید ارسال می گردند!!!

:: برچسب‌ها: مطالعات خانه سالمندان , دانلود رساله خانه سالمندان , رساله اماده خانه سالمندان , دانلود مطالعات خانه سالمندان , فروش رساله خانه سالمندان , رساله سالمندان ,

[Post_Tags_Title]

,

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]