درحال بارگذاری ....
به پروژه معماری ❶ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : دانلود رساله استادیوم51 51 994 0936


ایمیل ما : honarmemary@yahoo.com

ساعات پاسخگویی 7 صبح تا 12 شب

در صورتی که نمی توانید چکیده پروژه را دریافت نمایید برای دریافت چکیده ایمیل خود و به همراه نام پروژه را پیامک بفرمایید!!!!

در ارشیو مرکز طراحی درونــــگرا پروژه های معماری در تمامی موضوعات موجود است! برای دریافت چکیده ایمیل خود را به همراه موضوع درخواستی پیامک نمایید!!!!

دانلود رساله استادیوم

تاریخ ارسال پست:
نویسنده:
پروژه معماری
نظرات :
تعداد بازدید:
5366

دانلود رساله استادیوم

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله استادیوم

  مطالعات استادیوم

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 164  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
-1-1 تعريف استاديوم 1
-2-1 تاريخچه ساخت استاديوم 1
-3-1 تاريخچه ساخت استاديوم 1
-1-2-1 استاديوم 1
-2 دسته بنديهاي تاريخی 2 - 2 -1
-3-1 نسل استاديومها طبق نظر رود شر، رئيس ارشد ورزشگاه)اچ . او . کی( 3
-1-3-1 استاديوم هاي نسل اول 4
-2-3-1 استاديوم هاي نسل دوم :تأثير تلويزيون 4
-3-3-1 استاديوم هاي نسل سوم :استاديوم هاي خانوادگی 5
4-3-1 - استاديوم هاي نسل چهارم :تعهد جمعی و رسانه ها 5
-5-3-1 استاديوم هاي نسل پنجم : بازسازي شهري 5
-2-1 فصل دوم : بررسی محيط پيرامون
-1-2-1 مقدمه 8
-2-2-1 چکيده 9
-3-2-1 واژه هاي کليدي 9
-4-2-1 شناخت ويژگيهاي منطقه 10
-1-4-2-1 موقعيت استان همدان ]حوزه کلان [ 10
-2-4-2-1 موقعيت شهرستان ملاير 11
-5-2-1 بررسی و تعيين ويژگی هاي اقليمی منطقه 11
-1-5-2-1 آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملاير 11
-6-2-1 عناصر اقليمی 12
-3-1 فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات
-1-3-1 مشخصات کالبدي 16
-1-1-3-1 ابعاد و اندازهها 16
-2-1-3-1 روش ترسيم خطوط زمين فوتبال 17
-3-1-3-1 تعيين جهت قرارگيري زمين 18
-3-1-3-1 تجهيزات مورد نياز مسابقات فوتبال 18
4 - امکانات زمين بازي جهت مسابقات دو ميدانی 19 -1 -3-1
5 - ايمنی زمين بازي 20 -1-3-1
6 - اندازه نيمکتها 31 -1-3-1
7 - محلهاي ايستادن 31 -1-3-1
-1 ابعاد جايگاه تماشاگران ايستاده 32 – 7 -1-3-1
-2 انواع جايگاه هاي ايستادن 32 – 7 -1-3-1
-3 آرايش جايگاه تماشاگران ايستاده 32 – 7 -1-3-1
8 - آسايش تماشاگران 32 -1-3-1
9 - جايگاه معلولين 33 -1-3-1
-2-3-1 دسترسی ها 35
-3-3-1 تجهيزات 35
-4-3-1 نقشه )پلان( زمين استاديوم 36
-5-3-1 فضاي بازيکنان و اتاق رختکن 37
-1 فضاي بازيکنان 38 -5-3-1
-2 اتاق تعويض تيم ها 38 -5-3-1
-3 حوضچه هاي مخصوص استراحت و تمدد اعصاب 39 -5-3-1
-4 اتاق مخصوص ماساژ 39 -5-3-1
-5 اتاق تعويض مربيان تيم 39 -5-3-1
-6 اتاق داوران برحسب قوانين فيفا 40 -5-3-1
-7 فضاي آزمايش مواد مخدر 41 -5-3-1
-8 مراقبت هاي پزشکی 42 -5-3-1
-9 فضاي گرم کردن 42 -5-3-1
-11 نيمکت بازيکنان 43 -5-3-1
-11 فضاي تعويض نمايندگان رسمی 44 -5-3-1
-6-3-1 فضاهاي مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذيرايی از مهمانان سازمانها 45
-1 استراحتگاههاي متعلق به اشخاص مهم 45 -6-3-1
-2 فضاي پذيرايی 45 -6-3-1
-3 سالن استراحت 46 -6-3-1
-4 کرسی هاي اجرايی 46 -6-3-1
-5 لژ و فضاهاي ويژه مخصوص اشخاص مهم 47 -6-3-1
-7 ارتفاعها 48 - 3-1
-8-3-1 تسهيلات رسانه ها )امکانات و فضاهاي کاري رسانه ها و مطبوعات( 49
-1 فضاهاي مربوط به عملکرد رسانه ها 49 - 8 -3-1
-2 موقعيت فضاهاي مربوط به رسانه ها 50 - 8 -3-1
-3 موقعيتهاي مفسرين 51 - 8 -3-1
-4 مکان و تجهيزات 51 - 8 -3-1
-5 فضاي کنترل مفسرين 52 - 8 -3-1
-6 نيمکتهاي گزارشگران تلويزيون 53 - 8 -3-1
-7 عکاسان 53 - 8 -3-1
-8 روزنامه نگاران 54 - 8 -3-1
-9 منطقه مختلط 55 - 8 -3-1
-11 فضاي مذاکرات و انجمن مطبوعاتی 56 - 8 -3-1
-11 موقعيت دوربين 57 - 8 -3-1
-12 فضاي مورد نياز فيلمبردار 57 - 8 -3-1
-13 حداقل فضاي مورد نياز دوربين ها 57 - 8 -3-1
-4-1 فصل چهارم : بررسی استانداردها
-1-4-1 استاندارد درهاي ورودي 58
-2 فضاهاي خروجی 58 -4-1
-3-4-1 مسيرهاي خروج اضطراري 58
-4 محاسبات زمان براي خروج جمعيت 59 -4-1
-5 تعداد رديفها 60 -4-1
-6 پله ها 60 -4-1
-7 گذرگاهها و سطوح شيبدار 61 -4-1
-8 بالابرها و پله برقی 61 -4-1
-9 وروديها 62 -4-1
-11 گردش افقی 63 -4-1
-11 درهاي داخلی 63 -4-1
-12 گردش عمودي 64 -4-1
-13 تعيين بلوک ها جهت استقرار نيمکت ها 64 -4-1
-14 بررسی تعيين بلوکها 65 -4-1
-15 فضاهاي ارتباطی 65 -4-1
-16 سهم فضاهاي ارتباطی 66 -4-1
-17 اندازه گيري ظرفيت اوليه 67 -4-1
-18 ارتباطات مخابراتی از راه دور 68 -4-1
-19 فضاهاي پشتيبانی 68 -4-1
-1 پارکينگ 69 -19 -4-1
-2 انبار 70 -19 -4-1
-3 تدارکات استاديوم 71 -19 -4-1
-1 سالن ميهمانان ويژه 72 -3 -19 -4-1
-2 فضاي رستوران 71 -3 -19 -4-1
-3 آشپرخانه مرکزي 72 -3 -19 -4-1
-4 کيوسکها و يا فروشگاهها 73 -19 -4-1
-5 محل کمک هاي اوليه 73 -19 -4-1
-6 فضاهاي کلی سرويس بهداشتی 74 -19 -4-1
-7 فضاهاي اداري و عمومی 75 -19 -4-1
-21 محدوده مخصوص بازيکنان 76 -4-1
-1 رختکن بازيکنان 77 -21 -4-1
-2 شرايط رختکن بازيکنان 78 -21 -4-1
-3 امکانات رختکن ها 78 -21 -4-1
-21 دفتر مربيان 78 -4-1
-1 امکانات دفتر مربيان 79 -21 -4-1
-22 اتاق داوران 79 -4-1
-1 امکانات اتاق داوران 79 -22 -4-1
-23 علائم در محوطه رختکن ها 80 -4-1
-24 بخش هاي عملکردي رسانه ها 81 -4-1
-1 محل قرار گيري گزارشگران 82 -24 -4-1
-2 محل قرارگيري عکاسان 83 -24 -4-1
-1-4- اتاق کنترل تصاوير و گزارش تلويزيونی 84 24- 3
-4 بخش خبرنگاران مطبوعات 85 -24 -4-1
-5 فضاي مشترک 87 -24 -4-1
-6 جايگاه مصاحبه فوري 87 -24 -4-1
-7 اتاق کنفرانس مطبوعاتی 88 -24 -4-1
-8 مرکز رسانه ها در استاديوم 89 -24 -4-1
-9 پخش تلويزيونی 90 -24 -4-1
-11 دوربين هاي اصلی پخش اختصاصی 92 -24 -4-1
-11 طراحی فضاي مورد نياز براي دوربين ها 95 -24 -4-1
-12 دوربين هاي ضبط تصاوير آهسته 96 -24 -4-1
-25 سالن هاي پذيرايی 97 -4-1
-26 لابی و پذيرش 98 -4-1
-27 سالن 98 -4-1
99 )VIP -28 سکوهاي تماشاي مسابقه )جايگاه -4-1
-29 ظرفيت سکو هاي مهمانان 100 -4-1
-31 اتاق هاي مهمانان 100 -4-1
-1 ايده هاي طراحی 101 -31 -4-1
-2 قرارگيري اتاق ها بين سکو هاي استاديوم 101 -31 -4-1
بخش دوم
-1-2 فصل اول : مبانی نظري طرح
115 (High-Tech) -1-1-2
-2-1-2 منابع 118
-2-2 فصل دوم : تحليل سايت 119
-3-2 فصل سوم : طراحی 121
-4-2 فصل چهارم : سازه 121
-2-4-2 سيستم هاي باربري ساختمانی 123
-1 سيستم هاي سازه با عملکرد شکلی 123 -2-4-2
-2 سيستم هاي سازه با عملکرد برداري 123 -2-4-2
-3 سيستم هاي سازه با عملکرد مقطعی 123 -2-4-2
-5 سيستم هاي سازه با عملکرد ارتفاعی 125 -2-4-2
-3-4-2 سيستم هاي سازه اي مناسب براي پوشش دهانه هاي بزرگ 125
-1 سيستم هاي خطی 125 -3-4-2
-2 سازه هاي فضاکار 127 -3-4-2
-4 لايه بندي 128 -3-4-2
-5 اتصالات 129 -3-4-2
-6 گنبدهاي مشبک 131 -3-4-2
-7 سازه کش بستی 131 -3-4-2
-8 سيستم سقف چرخ دوچرخه 131 -3-4-2
-9 سازه ورق هاي تاشده 132 -3-4-2
-11 سازههاي پارچه اي 133 -3-4-2
-1-11 دسته بندي سازههاي پارچهاي به لحاظ عملکرد 134 -3-4-2
-2-11 فرم و رفتار سازه هاي پارچه اي 138 -3-4-2
-11 بالشتکهاي بادي 141 -3-4-2
-1 ابعاد بالشتک ها 144 -11 -3-4-2
با پيش تنيدگی مکانيکی 144 ETFE -2 پوشش هاي -11 -3-4-2
-3 نصب و برپايی 145 -11 -3-4-2
147 ETFE -4 توليد و فرآوري محصول -11 -3-4-2
-5 باد کردن بالشتکها 147 -11 -3-4-2
-6 نگهداري 148 -11 -3-4-2
-8 رطوبت گيرها 149 -11 -3-4-2
-9-11 حريق 149 -3-4-2
-11-11 اکوستيک 149 -3-4-2
-11 انتقال حرارت 149 -11 -3-4-2
-12 طراحی سازه هاي پارچه اي 151 -3-4-2
-1 شکل سطح  پوشش 151 -12 -3-4-2
-2 پيشتنيدگی 151 -12 -3-4-2
-3 انعطافپذيري و تغيير شکل 152 -12 -3-4-2
-4 آب و هواي داخل پوسته 152 -12 -3-4-2
-5-2 فصل پنجم : تاسيسات 154
-1-5-2 تاسيسات برقی 154
-2 نورپردازي 154 -5-2
-1 نياز استفاده کنندگان 154 -2 -5-2
-2 رده هاي نورپردازي 155 -2 -5-2
-3-2 معيارهاي نورپردازي 156 -5-2
-4 يکنواختی نور 156 -2 -5-2
-5 طراحی روشنايی 157 -2 -5-2
-7 نورپردازي استاديوم فوتبال 158 -2 -5-2
-8 گرماي رنگ نور 161 -2 -5-2
-9 گرماي رنگ لامپ ها 161 -2 -5-2
-11 نصب چراغها 162 -2 -5-2
-12 روشنايی اضطراري 162 -2 -5-2
-13 آکوستيک 163 -2 -5-2
-3-5-2 تاسيسات مکانيکی 166
-1 تامين دماي مناسب 166 -3-5-2
-2 تامين هواي تازه 167 -3-5-2
-4-5-2 ملاحظات اقليمی 167
-1 آسايش گرمايی در زمين هاي روباز 168 -4-5-2
-5-5-2 ضوابط اقليمی طر احی زمينهاي ورزشی 168
-6-5-2 بررسی نحوه مديريت اقتصادي استاديوم ها )موثر بر معماري( 169

قیمت : 25 هزار تومان


QR code
شماره تماس با ما : 51 51 994 0936 ایمیل ما : honarmemary@yahoo.com خرید انلاین درگاه شماره 1 خرید انلاین درگاه شماره 2خرید انلاین درگاه شماره 3

1-ساعات پاسخگویی 7 صبح تا 12 شب
2- در صورتی که نمی توانید چکیده پروژه را دریافت نمایید برای دریافت چکیده ایمیل خود به همراه نام پروژه را پیامک بفرمایید!!!!..
3- پروزه ها دقایقی پس از خرید ارسال می گردند!!!

:: برچسب‌ها: دانلود رساله استادیوم , دانلود مطالعات استادیوم , رساله استادیوم , پایان نامه استادیوم , دانلود مطالعات معماری , دانلود رساله معماری , مطالعات معماری , معماری ,

[Post_Tags_Title]

,

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]