loading...
پروژه معماری ❶

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مجتمع تفریحی توریستی ساحلی

  مطالعات مجتمع تفریحی توریستی ساحلی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 135  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
مجتمع تفریحی توریستی ساحلی
چکیده
سفر وگردشگری یکی از راههای تجدید نیرو وکاهش خستگی هایی است کته هریتز از انستای هتای
امروزی به نحوی درگیر آی شده اند. ایجاد مکای هایی با شرایط رفاهی مناسب، ختود فراختوای مناست ی
برای جذب افراد به سوی چنین مکای هایی به ویژه در زمانی که در داخل شهر و یا درآستتانه ی ورودی
شهر قرارگرفته باشند در بردارند، استفاده از پتانسیل های اقتصادی موجود درجامعته و رشتد آی از ابعتاد
گوناگوی می باشد. حتی س ب ایجاد رقاب بین شهرهایی با شرایط یکسای اب و هوایی و اقلیمی نظیتر
شمال کشور می گردد. همای گونه که مشاهدات نشای می دهتد شتمال کشتور ایترای )استتانهای گتی ی
ومازندرای( دارای مکای های تفریحی – ساحلی بسیاری می باشند. برای ایجاد چنینی مکای هایی دلایتل
فراوانی از جمله : وجود دریای خزر، جنگلهای ط یعی فراوای و آب و هتوای معتتدل مناستب و ... متی
توای نام برد. شهرستای آستانه اشرفیه که در مسیر شهرستای رش بته لاهیجتای قرارگرفتته و از ط یعت
زی ایی برخورداراس ، با گذر رودخانه پراب سفیدرود از کنار شهر دارای جلوه زی اتری گشته اس . امتا
به دلیل عدم توجه به پرورش مکای های مستعد به جذب گردشتگر و ع تور راه کمربنتدی از کنارشتهر،
اکثر گردشگرای دلیل خاصی برای ع ور از شهر ندیده واصولا اط ع چندانی نس بته آی ندارنتد. تمتام
این دلایل انگیزه ای را برای ایجاد یز تفرجگاه درکنارساحل رودخانه سفیدرود فراهم می نماید. این امر
به نوبه خود تأثیر فراوانی بررشد اقتصادی شهر خواهد گذاش . با توجه بته تتأثیر خصوصتیات اقلیمتی
2
وانتظاری که شخص بیننده دارد، استفاده از یز باف نس تا پراکنده درسای مورد نظر برایجاد یز طرح
منسجم ترجیح داده شد. روند طراحی از آغاز)انتخاب موضوع( تا پایای)طرح نهایی( طی فصول متفاوتی
مشتمل بر بررسی موضوعاتی نظیر گردشگری ، نمونه های مشابه، تأثیرات اقلیمی، بررسی سای و ... به
شکل دقیقتری مورد مطالعه قرارگرفته اس که در دن اله گزارش ارائه میگردد. طرح نهایی، نتیجه بدست
آمده ازکنارهم قرارگیری نیازهای فضایی و عوامل موثر برنحوه ی طراحی، نظیرمحدودی ها وامکانتات
سای ، اقلیم، دسترسی و... می باشتد کته منجتر بته کنتارهم قرارگترفتن مکتای هتای ورزشتی ، اقتامتی
وخدماتی- رفاهی درکناریکدیگر گردیده اس .
کلید واژه: تفرجگاه - گردشگری-سفیدرود-مرکزتفریحی-ط یع - ساحل-درخ -آرامش- فرهنگ
3
پیشگفتار
استفاده از استعدادهای نهفته در محیط پیراموی یکی از راههای بهره برداری از محتیط متی باشتد.
حال دراین مسیر فرآیند طراحی، از آغاز)انتخاب موضوع( تا پایای)نحوه طراحی وبته انجتام رستیدی آی(
سعی شده اس با توجه به پتانسیل موجود درمکای که می تواند به نوبه خود باعث رشد فزاینده ی شهر
از دیدگاه اقتصادی، فرهنگی وابعاد گوناگوی دیگر شود وهمچنین باتوجه به آی ارت اط بصری کته انستای
دربرخورد با اینگونه ط یع وفضا درکاربریهای خاص )نظیر تفرجگاه( طلب می کند به گونته ای گزینته
های مناس ی درکنار هم انتخاب و طراحی می شود.
امید اس طرح پایانی به آی چه که هدف اصلی از انتخاب موضوع وطراحی آی بوده رسیده باشد.
.
4
فهرست مطالب
بسم الله
I………………………………………………………………………… عنوای
III…………………………………………………………………………. چکیده
V……………………….……………………………………………… پیش گفتار
VI…………………………….……………………………………… تقدیروتشکر
VII…………………………………………………………………. فهرس مطالب
فصل اول – دلیل انتخاب موضوع......... ................ ................ ................ ................ .................. 1
-1-1 مقدمه................ ................ ................ ................ ................ ............................................. 2
-2-1 معرفی موضوع............ ................ ................ ................ ................ .................................. 2
-3-1 تأثر اقتصاد برانتخاب موضوع.... ................ ................ ................ .................................... 3
-4-1 ایجاد فضای سالم تفریحی ............ ................ ................ ................ ............................... 5
-5-1 بهره گیری از پتانسیل های موجود در ط یع ...... ................ ................ ......................... 7
-6-1 قرارگرفتن در دایره ی راب با شهرهای مشابه اطراف. ................ ................ .................. 8
-7-1 ایجاد محور تفریحی درشمال کشور ....... ................ ................ ................ ........................ 9
فصل دوم – سفر وگردشگری ................. ................ ................ ................ .............................. 11
-1-2 مقدمه ................................. ................ ................ ................ ................ .......................... 12
5
-2-2 اکوتوریسم ....................................... 12
-3-2 اهمی صنع گردشگری .............................. 13
-4-2 ایرای وصنع گردشگری ............................. 15
-5-2 نقاط قوت وضعف گردشگری درایرای ................... 16
-6-2 فناوری اط عات وصنع گردشگری ..................... 18
فصل سوم – بررسی نمونه های مشابه ...................... 21
-1-3 مقدمه............................................ 22
-2-3 تفرجگاه ساهلی نمز آبرود ......................... 22
-1-2-3 امکانات تفرجگاه................................. 24
29............................"Park Dolny(Warsaw)" -3-3 پارک
-1-3-3 امکانات پارک..................................... 33
فصل چهارم- مطالعات اقلیمی وفرهنگی..................... 36
-1-4 مقدمه............................................ 37
-2-4 جغرافیای ایرای................................... 37
-3-4 گی ی در تقسمات کشوری............................. 38
-4-4 جغرافیای ط یعی گی ی ............................. 38
-5-4 رودها ومنابع آبی مهم............................. 41
-6-4 شهرستای استانه اشرفیه............................ 41
-7-4 مشخصات اقلیمی.................................... 42
-1-7-4 نیروی خورشید وافتاب............................ 42
6
-2-7-4 فشار هوا وباد................ ................ ................ ................ ........................................... 42
-3-7-4 گرما.............................. ................ ................ ..............................
44.............................
-4-7-4 رطوب وبارای............ ................ ................ ................ .............................................. 44
-8-4 وضعی توپوگرافیز منطقه........ ................ ................ ................ ................................... 49
-9-4 تأثیر اقلیم برمعماری ...................... ................ ................ ............... ................ ................ 51
-1-9-4 معماری بومی....................... ................ ................ ................ ................
51.......................
-2-9-4 معماری شهری .................. ................ ................ ................ ...................................... 53
-3-9-4 معماری مذه ی .................. ................ ................ ................ .................................... 53
-4-9-4 معماری امروز.......................... ................ ................ ................ .............................. 53
-13-4 برداش اول......................... ................ ................ ................ .................................... 54
-11-4 آداب ورسوم........................... ................ ................ ................ ................
55......................
-1-11-4 بندبازی ولافندبازی ........ ................ ................ ................ ........................................ 55
-2-11-4 کشتی گیله مردی ........ ................ ................ ................ ........................................... 55
-12-4 برداش دوم..................... ................ ................ ................ ................
56.............................
فصل پنجم-برنامه ریزی فیزیکی. ................ ................ ................ ......................................... 58
7
-1-5 برنامه ریزی ترافیکی........................... 59
-2-5 برنامه ریزی فیزیکی........................... 61
-1-2-5 مسیرها..................................... 62
-2-2-5 هتل........................................ 63
هتل پانسیوی....................................... 63
نقشه هتل وسطوح موردنیاز........................... 65
اشپزخانه هتلها.................................... 66
-3-2-5 رستورای وکافی شاپ........................... 67
انواع رستورانها................................... 67
مقدای فضای موردنیاز رستورانها..................... 68
نحوه چیدی وسایل در رستورانها...................... 68
-4-2-5 پارکینگ عمومی............................... 73
دورزدی وپارک کردی................................. 73
-5-2-5 غرفه های صنایع دستی ........................ 71
-3-5 تجهیزات شهری.................................. 71
-1-3-5 صندلی ونیمکتها.............................. 72
-2-3-5 وسایل بازی کودکای........................... 73
-3-3-5 زمین های بازی............................... 74
-4-3-5 تجهیزات روشنایی ............................ 78
-5-3-5 کفسازیها.................................... 78
8
-6-3-5 فضای س ز وگیاهای............................ 79
-4-5 باغ ایرانی.................................... 79
-1-4-5 تاریخچه باغ ایرانی.......................... 83
-2-4-5 مفاهیم اصلی ................................ 81
-3-4-5 اندامهای باغ................................ 82
-4-4-5 لذت گرایی در باغ............................ 83
-5-4-5 گونه شناسی باغ.............................. 83
-6-4-5 رابطه بیروی ودروی........................... 84
-7-4-5 مظهر آب..................................... 84
-8-4-5 رنگ......................................... 84
-9-4-5 وسایل باغ................................... 84
-5-5 برنامه ریزی حجمی ............................. 85
فصل ششم –روند طراحی................................... 86
-1-6 فرآیند طراحی مجموعه............................ 86
-2-6 طراحی سای مجموعه............................... 93
-3-6 نقشه نمونه پیشنهادی فضاهای اقامتی............. 95
-4-6 ساختار پیشنهادی فضای اقامتی................... 132
-5-6 نقشه فضاهای رستورای و قهوه خانه سنتی…........... 137
-6-6 نمونه نقشه غرفه های بازار..................... 113

قیمت : 25 هزار تومان


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو